شماره کارت ها به نام محمد علیمحمدی می باشد.

 

بانک ملی)                      شماره کارت :    6037997129450889  
 
 بانک پارسیان)                 شماره کارت:     6221061074538531