شماره حساب

 

 

 

شماره کارت ها به نام محمد علیمحمدی می باشد.

 

بانک ملی)                      شماره کارت :    ۶۰۳۷۹۹۷۱۲۹۴۵۰۸۸۹  
 
 بانک پارسیان)                 شماره کارت:     ۶۲۲۱۰۶۱۰۷۴۵۳۸۵۳۱ 

 

 

سیمینه | آموزش مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه