نمایندگی های فروش

نماینده استان خراسان:
جناب آقای مسئله گو

۰۵۱-۳۵۲۲۴۶۶۱-۲
۰۹۱۵۴۰۹۰۵۰۲ – ۰۹۱۵۴۰۹۰۵۰۱

آدرس سایت:          www.amoozeshesabz.ir

پست الکترونیکی:    info.simineh@gmail.com

 

نماینده تبریز:
سرکارخانم زینی نسب
۰۹۳۶۶۷۰۲۲۱۱
۰۴۱۳۳۸۰۱۱۱۲
۰۴۱۳۳۸۱۰۳۸۲

 

نماینده یزد:
جناب آقای معتمدی
۰۹۳۶۷۲۷۴۷۶۷
۰۳۵۳۸۲۳۳۲۷۲

 

نماینده سیرجان:
سرکارخانم حیدری
۰۹۳۶۹۲۲۶۴۹۳

سیمینه | آموزش هدف گذاری و برنامه ریزی و موفقیت و ثروت