نوشته‌ها

,

مدیریت کارها با لیست انجام کار

/
بخش دوم : استفاده از نرم افزار: اگر چه استفاده از یک لیست کاغ…

استفاده بهینه از وقت

/
      فرض کنید بانکی وجود دارد که هرروز ص…